ب ه دس ت آورد ن شغل پایدا ر و رضای ت بخ ش کم ک قاب ل توج ه ای به استقرار مجد د و موفق پناهندگان است


در ﺑﺮﯾﮑﯿﻨﮓ ﺑﺮرﯾﯿﺮز؛ ﻣﺎ ﺷﯿﻮه ی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎز ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ادﻏﺎم آن ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ

(ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﯿﺶ از دوازده ﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ اﻫﺪا ﻣﯿﮕﺮدد

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮋاد؛ ﻣﺬﻫﺐ؛ ﻣﻠﯿﺖ؛ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ و ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﺪﻻ از آزار و اذﯾﺖ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ؛ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮس اﻣﮑﺎن و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺸﻮرش را ﻧﺪارد

ﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﺑﺤﺮان از ﺣ

ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﺑﺤﺮان از ﺣ
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد را وام دﻫﯿﺪ